Home > Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP VIA INTERNET

 

TOEPASSING

De huidige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing bij alle bestellingen van producten via de online aankoopdienst  van  of  onder  de  aansprakelijkheid  van  GPS-Store  aangeboden  op  de  Internet  site

gps-store.be, toegankelijk via het uniek URL adres  http://www.gps-store.be.

De onderhavige algemene voorwaarden van de KOPER zijn niet van toepassing. Indien anders schriftelijk bepaald moet dit in ieder geval uitdrukkelijk aanvaard worden door GPS-Store en geldt dit enkel en alleen voor de betreffende bestelling.

GPS-Store behoudt zich het recht om de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorgaande kennisgeving. De nieuwe aangepaste algemene verkoopsvoorwaarden gaan onmiddellijk in voor alle nieuwe bestellingen. De laatste wijziging werd op 01/11/2008 verricht.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van GPS-Store waarop specifieke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

VERKOOPSOVEREENKOMST

 

De producten die online te koop worden aangeboden zijn geen contractueel voorstel door enkel en alleen maar de wil van de KOPER deze aan te schaffen. Enkel de vervollediging van de gedetailleerde bestelbon hieronder beschreven, verbindt de KOPER contractueel. GPS-Store verbindt zich slechts geldig t.o.v. de KOPER vanaf het ogenblik waarop een bevestiging van aanvaarding van de bestelling door GPS-Store wordt verstuurd en mits effectieve betaling met kredietkaart goedgekeurd door Ogone of per bankoverschrijving op onze ING rekening.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag GPS-Store op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product opschorten, het productassortiment veranderen of de prijzen van de producten op de site wijzigen met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die GPS-Store voorafgaand aan die wijziging had aanvaard.

 

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de KOPER zonder voorbehoud de algemene verkoopsvoorwaarden alsook het raadplegen ervan. Deze goedkeuring eist geen handgeschreven handtekening op het document in het kader van een online bestelling in de boetiek gps-store.be.

De KOPER beschikt over het vermogen de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen of op te slaan, niet tegenstaande dat het opslaan of raadplegen van dat document enkel en alleen berust op de eigen verantwoordelijkheid.

 

BESTELLING

 

De  prijzen  en  voorwaarden  van  de  producten  aangeboden  op  de  site  zijn  onder  voorbehoud  en  zonder verbintenis van de bestelde hoeveelheid en het beschikbare assortiment. Elke bestelling wordt pas definitief aanvaard na de definitieve bevestiging door GPS-Store De kennisgeving van het aanvaarden van de bestelling wordt per elektronische boodschap verstuurd. Derhalve met uitdrukkelijke toestemming van GPS-Store wordt er pas rekening gehouden met de bestelling wanneer de betaling is uitgevoerd met

 

kredietkaart op beveiligde site Ogone of op de ING bankrekening van GPS-Store. De goederen die bij bestelling niet in stock zijn, worden onmiddellijk verstuurd zodra deze geleverd worden.

De beschrijvingen en opschriften van de voorgestelde producten op de site worden vooral in het Engels, Nederlands en Frans opgemaakt. Bestellen op de site van GPS-Store impliceert uw akkoord betreffende de kennis van deze talen.

Door de bestelbon te valideren, tekent de KOPER elektronisch. Deze handtekening heeft tussen beide partijen dezelfde waarde als een schriftelijke handtekening.

 

INFORMATIE

 

De gegevens en de foto’s die op de site zijn weergegeven, zijn niet contractueel. De informatie wordt te goeder trouw gegeven. Er kunnen fouten in de informatie terechtkomen, al worden al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. De voorgestelde linken naar de sites van de fabrikanten en/of partners worden ter informatie gegeven. GPS-Store kan niet verantwoordelijk worden gesteld betreffende informatie komende van deze sites.

De fabrikanten behouden zich het recht op elk ogenblik de producten en accessoires te wijzigen. Het product, de accessoires en de packing kunnen verschillen van land tot land.

 

PRIJS – KOSTEN – TAKSEN – FACTURATIE

 

De goederen geleverd door GPS-Store worden gefactureerd aan de tarieven en prijzen vermeld op de site, van kracht op de datum vermeld op de bestelbon. Alle taksen alsook de kosten die niet inbegrepen of vermeld zijn in de aangehaalde tarieven of prijzen zijn ten laste van de KOPER. De transportkosten worden automatisch in rekening gebracht tijdens de inleiding van de bestelling. De kostprijs wordt berekend volgens het land van levering. Bepaalde artikels die te omvangrijk zijn, kunnen maar voor bepaalde landen worden besteld. De prijzen op de site en op de facturen worden vermeld volgens de Belgische wetgeving met 21% BTW en ecotaksen Recupel/Bebat inbegrepen.

GPS-Store levert een factuur af volgens  de wetgeving betreffende de BTW voor de professionele

KOPER en als deze ons zijn BTW-nummer of ondernemingsnummer doorgeeft.

Voor de professionele KOPERS woonachtig in Europa en beschikkend over een BTW-nummer, is het mogelijk een factuur te ontvangen met 0% BTW (intracommunautaire levering). Hiervoor schrijft de KOPER zich in op de site, vermelding makend van zijn intracommunautair BTW-nummer dat wordt gecontroleerd alvorens een intracommunautaire factuur met 0% BTW te versturen samen met de goederen. De BTW wordt aan de koper zo spoedig mogelijk terugbetaald.

 

ANNULATIE

De  aanvaarde  bestellingen  zijn  standvastig  en  definitief.  Behoudens  overmacht  of  wegens  afzien  van  de

aankoop om persoonlijke reden binnen de 7 dagen kan de KOPER alleen een bestelling annuleren mits akkoord van GPS-Store en mits een schadeloosstelling van de ondervonden schade, geschat in uitdrukkelijk kenbaar gemaakte overeenkomst op 25% van het bedrag weergegeven op de bestelbon, behalve indien GPS-Store opteert voor de tenuitvoerlegging, zonder nadeel of schade en eventuele intresten. Niet- betaling of niet ophalen van de goederen binnen de bepaalde termijn wordt aanschouwd als uw wens om het contract te annuleren.

 

LEVERING – TERMIJN

 

In geval dat de goederen niet in onze lokalen worden opgehaald, wordt de bestelling geleverd op het adres door de KOPER vermeld op de bestelbon en volgens de specifieke regels en tarieven van de bestemming. GPS-Store behoudt zich het recht voor om de transporteur te kiezen.

Conform aan de Belgische wetgeving op de commerciële praktijken wordt de verkoper belast met het risico tot schade of verlies. De KOPER die zijn bestelling niet ontvangt moet ons binnen een aanvaardbare termijn (3 weken), na de bevestiging van verzending per elektronische boodschap, op de hoogte brengen. GPS-Store kan uw aanvraag weigeren, indien deze niet binnen de vermelde termijn valt.

GPS-Store tracht de producten ten laatste op de vermelde datum te leveren. Indien het, ondanks alle geleverde inspanningen, niet mogelijk is deze datum te respecteren zal GPS-Store, mits uw akkoord, zo snel mogelijk een nieuwe leveringsdatum vastleggen. Indien GPS-Store niet kan leveren binnen de vier

 

weken na de vermelde leveringsdatum, heeft de KOPER het recht de bestelling te annuleren per aangetekend schrijven. GPS-Store verbindt zich er toe de KOPER terug te betalen binnen de 30 dagen vanaf de ontvangstdatum van het aangetekend schrijven.

GPS-Store behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen in functie van de

beschikbaarheid en de vraag van de KOPER.

Alle gevallen inzake overmacht schorst van rechtswege de leveringsplichten van GPS-Store.

In alle geval kan GPS-Store niet verantwoordelijk worden gesteld van de schade voortkomend uit het

niet beschikbaar zijn van een product.

Indien één of meerdere bestelde producten niet aankomen op het gegeven leveringsadres binnen een termijn van

30 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling, is het aan de KOPER om zich zo snel mogelijk in contact te stellen met GPS-Store om de status van de bestelling na te kijken. Een niet-levering kan geen reden zijn om een schadevergoeding of terugbetaling te vragen.

Indien blijkt dat een bestelling zou zijn verloren gegaan tussen verzending en levering, zal GPS-Store een nieuwe verzending uitvoeren volgens de beschikbaarheid of een terugbetaling van het bedrag van de bestelling uitvoeren.

De verplichting om binnen de 30 dagen te leveren is enkel van toepassing ten opzicht van particulieren en kan, eveneens in dit geval, leiden tot een afwijking.

Elke vertraging van betaling kan leiden tot opschorting van de leveringen.

 

NIET-CONFORMITEIT

 

Alle voorgestelde producten op de site zijn ter goeder trouw en zo goed mogelijk beschreven. De beelden op de Internet site van GPS-Store hebben geen enkele contractuele waarde. Indien het ontvangen product niet conform is aan het product besteld door de KOPER of indien het product een gebrek vertoont, moet de KOPER dit zo snel mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk per aangetekend schrijven of via elektronische boodschap aan GPS-Store melden.

Er zal aan de KOPER gevraagd worden om het product, in de originele verpakking, binnen een termijn van 7 dagen na levering terug te sturen.

Indien deze termijn verstreken is, worden de producten niet teruggenomen of terugbetaald.

Na controle van het product zal GPS-Store het product omruilen. Indien dit niet mogelijk is betaalt GPS-Store, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, het bedrag van de bestelling terug.

GPS-Store behoudt zich het recht om de terugbetaling te weigeren van teruggestuurde producten die beschadigd, uitgepakt of gebruikt zijn.

 

BESCHERMING VAN DE CONSUMENT

Bij  aankoop  van  goederen  voor  privé-gebruik  laat  de  Belgische  wet  van  14  juli  1991,  betreffende  de

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de consument toe de verkoper te informeren dat hij/zij afstand doet van de aankoop binnen de 7 werkdagen vanaf de dag van levering of het afsluiten van het aankoopcontract. Dit recht is niet van toepassing voor professionele KOPERS.

De KOPER kan niet genieten van het recht om afstand te doen van de aankoop indien de producten gepersonaliseerd zijn. Het recht om afstand te doen van de aankoop is afhankelijk van de volledige terugzending (ongeopende doos met originele plastic verpakking of intacte sluitingszegel) op kosten van de koper binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de dag van verzending van aangetekend schrijven betreffende afstand van aankoop.

GPS-Store behoudt zich het recht om, na ontvangst en controle van de goederen, de KOPER een aankoopbon ter waarde van het gekochte koopwaar te geven of de KOPER terug te betalen, behalve de portokosten, per overschrijving of kredietkaart. Alle geopende verpakkingen, beschadigde of niet volledige goederen worden niet aanvaard.

 

GARANTIE

Elke aanspraak op garantie wordt pas ontvankelijk indien de voorwaarden en de beperkingen van de Europese

wetgeving worden gerespecteerd. GPS-Store zal alles in het werk stellen om binnen de mogelijkheden, binnen haar vestigingen, de nodige service betreffende de garantie van de fabrikant toe te passen. Bepaalde fabrikanten verlangen dat de garantie gebeurd zonder tussenkomst van de distributeur.

GPS-Store behoudt zich het recht u de geleden kosten aan te rekenen om deze garantie toe te passen. De KOPER  verliest  het  recht  op  garantie indien  het  toestel  niet  wordt  gebruikt  zoals  de gebruiksaanwijzing aangeeft of indien de reparatie of het vervangen van wisselstukken worden uitgevoerd door niet bevoegde personen.

De garantie dekt enkel de bestaande gebreken bij levering van het goed. Ze dekt dus niet :

Alle beschadigingen, direct of indirect, na de levering en aan het toestel (vb. oxidatie, schokken, val, …), alsook de inhoud.

De elementen of accessoires die regelmatig moeten vervangen worden (vb. batterijen)

Schade na brand, waterschade, bliksem, een ongeval, een natuurlijke ramp.

Schade door opzet of nalatigheid, onverstandig gebruik, slecht onderhoud of een abnormaal gebruik of niet conform aan de voorschriften van de fabrikant.

De schade door opeenvolgend gebruik met commerciële, professionele of collectieve doeleinden.

De originele factuur of leveringsbon gelden als garantiebewijs en moeten bewaard worden door de klant. De garantie is niet overdraagbaar. Deze geldt niet indien het toestel verandert van eigenaar.

 

BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

 

GPS-Store kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de site.

GPS-Store wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende de inhoud van de Internet sites naar welke een link is gemaakt. Deze worden ter informatie doorgegeven.

GPS-Store kan niet verantwoordelijk worden gesteld door het gebruik van de Internet sites in het kader

van respecteren van de wet ten opzichte van de bescherming van het privé-leven.

 

ONDERSTEUNING

Voor de opvolging van de bestelling, voor alle vragen of eventuele klachten betreffende de overeenkomstigheid

van de geleverde producten in het kader van de bestelling, kan de KOPER ons een aangetekend schrijven zenden naar het adres hierboven vermeld of via de elektronische boodschap op adres  contact@gps-store.be De compromisovereenkomsten die zouden geformuleerd kunnen worden als commerciële geste, kunnen in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als het opgeven van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Alle technische vragen en bijstand kunnen normaal onmiddellijk gericht worden tot de fabrikant.

GPS-Store zal trachten de één of andere vraag op te lossen en u door te sturen naar de geschikte technische dienst.

 

BETALING

Behoudens tegenstrijdige overeenkomst wordt de betaling van de goederen cash bij de bestelling uitgevoerd of

per overschrijving op de ING rekening van GPS-Store hierboven weergegeven, of met kredietkaart

VISA/MasterCard en Bancontact/MisterCash via de Ogone site, netto en zonder korting.

De niet tijdige betaling van de goederen, langer dan de normale bankoverdrachten, verleent GPS-Store

het recht om alle lopende bestellingen op te zeggen.

 

BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijzen (e-mail, back-up, …).

 

AUTEURSRECHTEN EN LOGO’S

De handelsmerken en logo’s op de site zijn handelsmerken van GPS-Store en mogen niet gebruikt

worden door derden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

 

TAAL

De site stelt de online bestellingprocedure voor aan de Frans-, Nederlands- en Engelstalige kopers.

 

PRIVACY

GPS-Store verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie, met betrekking tot het bezoek van de site, enkel  en alleen  te gebruiken  voor  het  interne beheer  en  voor  het  formuleren  van  eventuele commerciële

voorstellen.  De  gegevens  bewaard  door  GPS-Store  kunnen  op  verzoek  worden  opgevraagd  en aangepast.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot het volledige bedrag is betaald.

 

RETENTIERECHT –BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wetgeving is de enige van toepassing op al onze contracten. Elk geschil valt onder de bevoegdheid

van de Brusselse rechtbanken of van de rechtbanken van de woonplaats of hoofdkantoor van de klant, dit n

Quelles sont les données que nous collectons, pour quelle finalité et sur quelle base légale ?

 

 1. Les données que nous collectons directement auprès de vous.  (Il s'agit des données que vous nous communiquez) :

Au travers de notre site internet lorsque vous utilisez le formulaire de contact afin de recevoir une information de notre part concernant nos produits et/services.

Nous utilisons ces données (notamment votre nom, prénom, adresse e-mail, …) pour pouvoir vous recontacter avec l'information la plus pertinente possible (consentement).

De manière générale, les données assorties d'un astérisque sont obligatoires.  A défaut de fournir ces informations, la demande liée au(x) formulaire(s) sollicité(s), nous ne pourrons vous recontacter.

 1. Les données que nous collectons lorsque vous interagissez avec le site.

Lorsque vous accédez au site, les serveurs consultés collectent automatiquement les données suivantes : l'adresse IP qui vous est attribuée lors de votre connexion, la date et l'heure d'accès au site, les pages consultées, le type de navigateur (browser) utilisé, la plate-forme et/ou le système d'exploitation installé sur votre ordinateur, le volume des données transférées, le site référent, des informations géographique et linguistiques. Ces informations ne sont conservées qu'à des fins statistiques d'apporter des améliorations au site.

 1. Pendant quelle durée conservons-nous vos données ?

Nous conserverons vos données pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la législation en vigueur.

 1. À qui vos données peuvent-elles être transmises ?

Dans le cadre de l'exécution de nos services, nous pouvons être amenés à sous-traiter, en tout ou en partie, certaines de nos missions à des sous-traitants qui nous sont liés par contrats (sous-traitant chargé de la maintenance de notre infrastructure, de la sécurité informatique, hébergeur, outils de marketing, de helpdesk…).  Spleen Creation exige de ses sous-traitants qu'ils respectent la législation relative à la protection des données et présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données et garantissent la protection de vos droits.

Nous ne vendons pas ni divulguons, de quelque manière que ce soit, les données que nous recueillons à votre sujet à des tiers.

Toutefois, si nous y sommes légalement obligés ou si une décision judiciaire nous l'impose, nous communiquerons vos données dans la mesure nécessaire pour se conformer à cette loi ou cette décision judiciaire.

 1. Quels sont vos droits ?

 • Droit d'accès.
  Vous avez le droit de consulter à tout moment et gratuitement vos données, en envoyant un email à contact_us@spleen-creation.be.

 • Droit de rectification.
  Vous avez le droit d'exiger que les données incorrectes soient corrigées et que les données inappropriées ou devenues inutiles soient supprimées en envoyant un email à contact_us@spleen-creation.be.

 • Droit à l'oubli.
  Lorsque vous ne souhaitez plus que vos données soient traitées et que vous vous trouvez dans les conditions pour demander le droit à l'effacement conformément à la législation relative à la protection des données, nous supprimerons vos données de notre base de données.

 • Droit à la portabilité.
  Pour autant que de besoin, vous aurez également droit à la portabilité de vos données dans les conditions prévues par la législation applicable en matière de protection des données.

Droit d'opposition.
Vous disposez d'un droit d'opposition à toute utilisation de vos données à des fins de prospection. Vous pourrez faire valoir votre droit d'opposition soit au travers de procédés automatisés prévus à cet effet dans les courriels qui vous sont adressés ou, à défaut, en adressant un email à cette fin à l'adresse suivante : contact_us@spleen-creation.beaar keuze van GPS-Store.

Veilige en snelle betaling!  Bancontact Mastercard Visa Bpost Kiala Stripe VeriSign